ANASAYFA DIŞ PAZARLAR ÖDÜLLER BASIN BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İLETİŞİM SİTE HARİTASI TR EN
BİLİM İLAÇ ÜRÜN PORTFÖYÜ AR-GE KURUMSAL SORUMLULUK ÜRETİM TESİSLERİ KARİYER
BİLİM İLAÇ HAKKINDA
MİSYON / VİZYON / DEĞERLER
İLKELERİMİZ
ETİK İLKELİ YÖNETİMİMİZ
KURUMSAL YÖNETİM
POLİTİKALARIMIZ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
ÖDÜLLER - SERTİFİKALAR
İŞ GELİŞTİRME
LİNKLER
POLİTİKALARIMIZ

Bilim İlaç olarak “en değerli sermayemiz” olarak tanımladığımız kurum itibarı ile ilgili kurumsal değerlerimizi, tüm politika ve süreçlere indirgemeye yönelik bir vizyon oluşturduk. Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi ve sorumluluklarımızı, iletişim stratejilerimizi, kalite anlayışımızı, çevre yaklaşımımızı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı, kısacası tüm süreçlerimizi tanımlayan ve bize yol gösteren politikalar oluşturarak yol haritamızı çizdik.

Politikalarımız her yılın son çeyreğinde ilgili ekiplerce değerlendirmeye alınarak gözden geçiriliyor ve değişen iş yapış kurallarına göre güncelleniyor. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda bize ışık tutan en önemli kaynağımız olan politikalarımız, tüm çalışanlarımız tarafından benimseniyor ve günlük iş hayatına entegre ediliyor.KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli destek unsuru olarak iletişimi görürüz. Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerimizle, düzenli ve çift yönlü bilgi alış verişinde bulunuruz.

Kurumumuzun vizyonunu, misyonunu, değerlerini, politikalarını ve stratejilerini öncelikle çalışanlarımızın sonra ilgili diğer sosyal paydaşların bilgisine sunarız. Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik faaliyetleri destekleriz. Ayrıca, kurumumuzun misyonunun, kurum kültürünün ve değerlerinin; çalışanlarımızın günlük yaşamları içinde “iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme” süreçlerinde etkin olmasını hedefleriz.

Tüm paydaşlarımıza yönelik olarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını hedefleriz. Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik, kurumsal sorumluluk raporlamamızla şeffaf bir biçimde performansımızı paylaşırız.

Çalışanlarımızın iletişim gereksinim ve beklentilerini temel alarak; iç iletişim stratejimizi ve politikalarımızı planlar, bu doğrultuda iletişim kanallarını geliştiririz. Kurumumuzun misyonunu, vizyonunu, değerlerini ve amaçlarını anlamasını sağlamak üzere çalışanlarımızı bilgilendirerek, süreçlere katılımını sağlarız. Çalışanlarımızın kurumsal değerlerimizi benimseyerek, kurum kültürünü yaygınlaştırmalarına olanak sağlayacak iletişim ortamları oluştururuz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlayacak bilgi akışını ve üretilen bilginin koordinasyonunu sağlarız. Çalışanlarımızın bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel teknolojiyi sürekli izler ve iletişim etkinliğimizi geliştirecek her türlü önlemi alırız.

İşbirliği yaptığımız kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurarız.Olası işbirliklerinin belirlenmesini kolaylaştıracak yaygın ilişki ağları oluştururuz.

Müşterilerimizle kısa ve uzun vadeli iletişim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karşılarız. Müşterilerimizin geribildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt veririz. Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi sorumluluk bilinci içinde kullanmaları yönünde tavsiyede bulunuruz.

Medya ve kamu önünde doğruluk ve açıklık prensibine göre iletişim kurarız. Medya mensuplarının doğru bilgiyi, kaynağından ve zamanında temin etmelerine özen gösteririz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Şirket faaliyetlerimizi toplum ve diğer paydaşlar nezdinde; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yönetmek temel ilkemizdir. Kanunlara, yönetmeliklere ve resmi yönlendirmelere tam uyum sağlamakla birlikte, bunların ötesinde tüm şirketlere örnek olabilecek politikaları kültürümüzün bir parçası olarak görürüz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin altına imza atmayız, uygulamaya almayız. Etik, şeffaf ve hesap verebilir tutum ve davranışlar örnek bir şirket olmamızı sağlayacak temel günlük yaşam pratiğimizdir.

Bu temel ilkelerden hareketle, faaliyetlerimizde;

  • Etik değerlerden ödün vermeden ticari faaliyetlerde bulunuruz.
  • Yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışır katılımlarını teşvik ederiz.
  • Öncelikli paydaşlarımız olan çalışanlarımız, müşterilerimiz ve topluma değer katmak ve örnek olmaya çalışırız.
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğini korumak ve olumlu yönde artırmak görevimizdir.
  • Çevresel etkilerimizin farkında olup, en aza indirme gayreti taşır, bu yönde yenilikçi uygulamalar başlatırız.
  • Toplumun gelişimine yönelik sorumluluğumuzu toplumun bilgilendirilmesi ile gençlerin ve çocukların gelişimi, sağlık, çevre ve kültür alanlardaki yatırımlarımızla yerine getiririz.
  • Toplumun bir parçası olarak dinamik, değişime öncülük eden, toplumsal duyarlılıkları dile getiren, sorumluluk bilinci yüksek çalışanlarımızın aktif katılımını sağlarız.
  • Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülüğü esas alırız.
  • Toplumun geleneklerini ve kültürünü koruyucu bir yaklaşım sergileriz.
  • Diğer sivil toplum kuruluşları ile temas halinde olarak, örgütlenir ve sürekliliği sağlarız.
ÇEVRE POLİTİKASI
Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.

İlaç üretim sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarının yanı sıra, Çevre Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız.

Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz. Tedarikçilerimizi ve fason üretim yaptırdığımız kuruluşları çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

EFQM Mükemmellik Modelini uygulayan bir kuruluş olarak paydaş beklenti, ihtiyaç ve geri bildirimlerini alır, analiz eder, dengeler ve uygularız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Paydaşlarımızın, kuruluşumuzun faaliyetleri dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknoloji kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin, Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartları yanı sıra yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımını benimser, bu doğrultuda yaklaşımları ve hedefleri ortaya koyar, yaygınlaştırır, sürekli gözden geçirerek iyileştirir ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürürüz.

Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kullanırız.

Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili tüm Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

Ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız.

Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Geleceğimizi şekillendirecek potansiyelde çalışanları işe alırız.
Kuruluşumuzu geleceğe taşıyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, başarı, takım ve değer odaklı adayları fırsat eşitliği ilkesiyle işe alırız.
 

Öğrenme ve gelişim olanakları hazırlarız.
Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımımızla, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirecek gelişim olanakları hazırlayarak kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlarız.
 

Her bir çalışanımızı yetenek olarak görürüz.
Her bir çalışanımızı işinin lideri birer yetenek olarak görür, bireysel gelişim olanakları hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluştururuz.
 

Çalışanlarımızı en iyi performanslarını göstermeleri için destekleriz.
Kuruluş hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasını sağlar, performansı adil ve objektif olarak değerlendirir, daha yüksek performans göstermeleri için çalışanlarımızı destekleriz.
 

Katılımı ve iletişimi destekler, çalışanlarımızın katkılarını hep birlikte kutlarız.
Çalışanlarımızın bireysel ve ekip bazında iyileştirme çalışmalarına katılımlarını ve her türlü yenilikçi, yaratıcı girişimlerini destekleriz. Ayrıca çalışanlarımız ile kuruluşumuz arasında güçlü bir diyalog kurmak üzere kurum içi iletişim faaliyetlerini düzenler,katkılarını onurlandırarak hep birlikte kutlarız.
 

Ailelerimizden güç alırız.
Kuruluş hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımız kadar ailelerimizi de organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Bilim İlaç Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz (BGYS) ile şirketin her kademesinde yer alan liderlerimizin etkili ve zamanında karar almalarını sağlayarak, anlık, tutarlı ve yeterli bilgi edinmelerini güvence altına alırız. 

Kurumsal verilerimizi, bilgisayarlı ya da geleneksel sistemler aracılığıyla, bilgi birikimine dönüştürür, bilgi güvenliği temelinde yetkilendirilmiş çalışanların paylaşımına sunarız. Bilgiler işlenirken, iletilirken ve saklanırken, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği esas alırız.

İş sürekliliğini, bilgi varlıklarının güvenliğini ve güncelliğini sağlamak üzere, şirket içinde üretilen her bilgiyi saklar, yedeklenmesini sağlar ve arşivlediğimiz dokümanları yönetiriz. 

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri analiz ederek, tanımlar, değerlendirir ve riskleri ortadan kaldıracak önlemleri alırız. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ilişkin faaliyetlerimizi, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflarla yapılan anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiririz. 

Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak üzere, tüm ilişkili süreç sahiplerinin eğitim almalarını ve gereken kaynakları sağlarız. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin, ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirerek devamlılığını sağlar, belirlenen hedefler doğrultusunda gözden geçirerek sürekli iyileştirir, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirliğini taahhüt ederiz.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU
Kurumsal Sorumluluk Raporu
Sorumluluğumuzu Paylaşıyoruz. Türkiye’ye rapor veriyoruz.
YARATICI FİKİR PLATFORMU
Yaratıcı Fikir Platformu
Fikirlerinizi önemsiyoruz.
Bizlerle yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için...
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ
Toplum Gönüllüleri
Çözümün Bir Parçası Olmak İçin!
Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri
AVRUPA KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ
Alzheimer Çağrı Merkezi
2011 Avrupa Kalite Büyük Ödülü Bilim İlaç’ın
KariyerKariyer Site HaritasıSite Haritası Bize UlaşınBize Ulaşın
İletişim Formuİletişim Formu Bilim'den HaberlerBilim'den Haberler BasınBasın
AnketlerAnketler Büyük GörBüyük Gör RSSRSS
Bilim İlaç hakkındaki yeniliklerden
haberdar olmak için kayıt olun!
Bizi Takip Edin! Facebook Twitter Linkedin
© 2005-2018 Bilim İlaç
BİLİM PLAZA Piyalepaşa Bulvarı Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu / İstanbul Tel: (212) 365 15 00 - Faks: (212) 276 29 19
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.